Med sikkerhed fra Demag

Demag SafeControl

Sikkerhed under krandrift

Kombinationen af kranstyring og koncept med trådløs betjening skaber forbindelse mellem bruger og kran og gør det dermed muligt at opleve optimal lasthåndtering. Den absolut sikre drift af en kran eller et system bestående af flere kraner skal altid være garanteret – sikkerhed for både kranføreren, det gods, der transporteres, og den omgivende infrastruktur.

Den intelligente sikkerhedsstyring Demag SafeControl giver mulighed for selvstændig og konstant overvågning af kranen på basis af et vidtgående redundant styringskoncept, så systemet selv kan bringes til standsning ved en eventuel uregelmæssighed. Derudover kan farlige tilstande opdages i tide og forhindres. Kranføreren kan takket være sikkerhedsstyringen altid koncentrere sig fuld ud om sit arbejde. Styringen af en kran via radiostyring er komfortabel, intuitiv og dermed meget effektiv. Kombinationen af sikkerhedsstyring og radiostyring sikrer den skånsomme transport af byrder og den præcise positionering af dem. Det lever op til vores høje krav om sikker krandrift.

SafeControl_Cloud_DK

Ved komplekse driftstyper og krav til kranen viser sikkerhedsstyringen SafeControl sin fulde ydeevne. Ved realisering af driftstyperne samløft, Smart-samløft, vending af byrder og lastpenduldæmpning samt andre komplekse krav, som f.eks. ved en anti-kollisionsstyring af kranen, giver sikkerhedsstyringen det teknologiske grundlag. Demag SafeControl muliggør sikkerhedsrelaterede styringsfunktioner op til Performance Level d iht. EN ISO 13849/SIL 2 iht. EN 61508.

Dine fordele med Demag SafeControl
 • Yderligere sikret krandrift ved konstant, selvstændig kontrol af kranens grundfunktioner.
 • Høj produktivitet ved optimeret lasthåndtering
 • Komfortabel styring til komplekse anvendelser
 • Teknisk basis for en sikkerhedsrelateret styring til næsten alle krav til lasthåndteringen
 • Sikkerhedsrelaterede styringsfunktioner op til Performance Level d iht. EN ISO 13849/SIL 2 iht. EN 61508.
 • 2-kanals-hardware giver mulighed for selvstændig sikkerhedsfrakobling og svarer til kategori 3 (CAT 3) iht. EN 13849-1.
 • TÜV-certificeret

Med sikkerhed godt at vide

Teknisk baggrund

SafeControl danner grundlag for en stor variation af sikkerhedstekniske applikationer og egner sig til vidt forskellige anvendelser inden for kran- og hejseteknik. Det gælder krav til rene løft og sænkninger af byrder, men også til komplekse og sikkerhedsfølsomme opgaver, som f.eks. samløft eller vending af byrder.

SafeControl er et modulopbygget styringssystem, der består af decentralt placerede styringsmoduler samt en lang række yderligere hardwaremoduler (I/O-udvidelsesmodul, radiomodtager, indikator for lastvisning og andre). Kommunikationen mellem disse styringsmoduler sker trådløst eller kabelbundet ved hjælp af en CAN-Bus.

Firmwaren dækker et stort spektrum af styringsfunktioner, herunder også forskellige assistentfunktioner. Ved hjælp af en parametergrænseflade kan styringsfunktionerne aktiveres. Den modulopbyggede SafeControl tillader sikkerhedsrelaterede styringsfunktioner op til Performance Level d iht. EN ISO 13849/SIL 2 iht. EN 61508. Styringens hardware er dimensioneret fuldstændigt i to kanaler, så styringsfunktioner i kategori 3 kan udføres. Dette er certificeret af TÜV.

Performance Level - sikkerhed kan defineres

Performance Level defineres i standarden EN 13849 som "diskret level, der specificerer evnen for en styrings sikkerhedsrelaterede del til at udføre en sikkerhedsfunktion under forudsigelige betingelser". Dermed kan Performance Level udgøre en målestok til måling af en sikkerhedsfunktions driftssikkerhed. Performance Level inddeles i den forbindelse i fem niveauer, fra niveau a (lavt Performance Level) til niveau e (højeste Performance Level).

Jo højere dette Performance Level er, jo mere sikker og pålidelig er denne funktion. Før anvendelsen af en komponent skal det kontrolleres, om den kan bruges til det påtænkte formål og den vurderede risiko. Som hovedregel gælder, at komponentens Performance Level altid mindst skal være så høj som risikoværdien.

Risikovurderingen udføres iht. standard EN 13849 og vurderer det mulige skadesomfang, frekvensen og opholdsvarigheden samt muligheden for at undgå faren forbundet med processen. 

43301244_Risko_DK
Illustration som eksempel på et beslutningstræ til bestemmelse af Performance Level iht. risikovurderingen for en samløftstyring.

Perfekt samspil mellem alle komponenter

Demag smart-tandem enables the possibility to transport heavy or bulky loads with two cranes and up to four hoists.
Med Smart-samløft kan du transportere omfangsrigt eller tungt gods med to synkroniserede kraner.

Samløft giver mulighed for hejse- og transportprocesser, der ikke kan udføres med enkelte kraner/taljer: Løft af lange og omfangsrige byrder samt løft af byrder, hvis vægt ligger over den maksimale bæreevne for den enkelte kran. Det perfekte samspil mellem krankørsel, løbekatkørsel, sikkerhedsstyring og radiostyring er en lettelse for kranføreren, så vedkommende kan koncentrere sig fuldt ud om lasthåndteringen. Smart-samløft med to kraner/talje er en af de mest komplekse driftstyper for krananlæg. Det perfekte samspil mellem alle komponenter er af afgørende betydning. Ved at køre med to kraner og op til fire løbekatte samtidigt, kræves der et effektivt og sikkert styringskoncept.

Demag-styringskonceptet for kraner med Smart-samløft giver mulighed for letgående og positionsnøjagtig lasthåndtering – især ved komplekse krananvendelser. Ved indstilling af forskellige kroghøjder på de to løbekatte kan en omfangsrig byrde drejes samtidigt, sikkert, hurtigt og komfortabelt og transporteres til den ønskede position.

Radiostyringerne i Demag DRC-serien gør det lettere for brugeren at håndtere byrder ved hjælp af intuitive og ergonomiske egenskaber. Betjeningselementerne er placeret således, at kranføreren altid kan holde øje med lasthåndteringsprocessen. Assistentsystemer kan med lethed slås til og fra ved hjælp af vælgerkontakter eller betjeningselementer. Dertil kommer den lettere overvågning af assistentsystemerne til SafeControl ved hjælp af det LCD-display, der er integreret i styringen.

Styringskonceptet fra Demag gør det muligt for kranføreren hurtigt og enkelt at vælge mellem driftstyperne enkelt- og Smart-samløft. Skiftet mellem disse driftstyper sker på en måde så sikkerhedstruede tilstande for personer og den omgivende infrastruktur kan registreres og undgås.

Tandembetrieb
Samløft kræver synkron styring af to taljer.
Dine fordele ved (Smart)-samløft
 • Sikker transport af tunge og omfangsrige byrder
 • Sikkert skift mellem driftstyperne
 • Effektiv lasthåndtering
 • Positionsnøjagtig styring med Demag samløft-styringskoncept
 • Brugervenlige radiostyringer

Driftstyper

Samløft

Drift af to kraner med en fælles styring

Ved samløft kan to kraner uafhængigt af hinanden anvendes i enkeltdrift. Også anvendelsen af enkelte taljer er mulig og giver dermed kranføreren den fleksibilitet, der altid skal være under det daglige arbejde. Skiftet mellem driftstyperne er hurtigt og enkelt med vælgerkontakter på radiostyringen.

For at skifte fra enkeltdrift til samløft skal en af de to kranstyringer vælges fra og er derefter uden funktion. Den tilbageværende styring styrer begge kraner med alle løbekatte. I driftstypen samløft er fælles eller uafhængig styring af begge kraner med en radiostyring mulig. I enkeltdrift styres der kun en kran (kranvælgerkontakt: A eller B), ved samløft styres begge kraner parallelt (kranvælgerkontakt: A+B).

Smart-tandem control
To kraner og op til fire taljer kan køres i fællesskab med en radiostyring.

Enkeltdrift

Alle kraner/taljer styres ved hjælp af deres egen styring

I enkeltdrift styres hver enkelt kran/taljer med sin egen radiostyring, såfremt der ingen sikkerhedsrelevante specialfunktioner findes, som fører til en gensidig påvirkning af kranerne.

Individual operation
En styring styrer hver kran eller hver taljer separat.

Smart-samløft

To kraner med op til fire løbekatte

Ved Smart-samløft anvendes der to kraner med op til fire løbekatte til at transportere særligt omfangsrige eller tunge byrder.

Smart-tandem 2x4
To kraner og fire løbekatte synkroniseres og med denne styring kan kranføreren transportere byrder af stort volumen.

Sikker overskridelse af grænserne

Demag load turning process allows a load weighing up to 50 tons to be turned by up to 180°.
Vending af en byrde op til 180° ved en byrdevægt på op til 50 t.

Processen med at vende byrder kræver et perfekt samspil mellem kran- og løbekatkørsel samt hejsebevægelse. Ved denne sikkerhedsfølsomme procedure bliver det muligt for kranføreren at vende en byrde med en vægt på op til 50 t op til 180°. Udfordringen under vendeproceduren for en byrde på kranen ligger i et friktionsfrit samspil mellem alle komponenter og en konstant sikring af processen. Ved vending af en byrde skal der tages højde for den maksimale belastning for den enkelte talje, den kollektive belastning for begge taljer samt den opståede wirevinkel. Under vendingen korrigeres derfor både skråtræk samt hejse- eller sænkeprocedure for den ene eller begge taljer.

Den intelligente sikkerhedsstyring SafeControl tager under korrektionen højde for byrdens vægtforskydning mellem de to taljer samt skråtræksvinklen. Med den modulopbyggede talje Demag DMR (Demag Modular Rope Hoist) er det muligt at opnå en wirevinkel på op til 15° - i nogle tilfælde også mere. I den forbindelse skal ukontrolleret skrid af de to løbekatte undgås. Ved sikker styring og overvågning af byrdevendingsproceduren, udnytter SafeControl sin egenskab til at kunne overvåge flere bevægelser samtidigt og koordineret. For eksempel inddrages wirevinkelsensorer i overvågningen af vendeproceduren. Skråtræk af taljer forhindres derved med byrdevendefunktionen.

Demag SafeControl sikrer altid selv automatisk proceduren for vending af byrder. Styringen overvåger sikkerhedsrelateret alle afviklinger af bevægelser og standser eller advarer ved uregelmæssigheder og forhindrer derved farlige driftssituationer. Hvis den definerede maksimale wirevinkel, der er gemt i styringen, opnås/overskrides, er det kun de funktioner, der medfører en reduceret wirevinkel, der er mulige. Fejl fra kranførerens side under vending af byrden kan forhindres med SafeControl.

Wenden von Lasten
Fordele ved vending af byrder
 • Vending af byrder med vægt på op til 50 t
 • Vending af byrder op til 180 grader
 • Sikker overvågning af vendeproceduren ved hjælp af wirevinkelsensorer
 • Sikker frakobling af hejse- og kørebevægelser ved overskridelse af den maksimalt tilladte wirevinkel
 • Opfyldelse af kravene til sikre styringer iht. standarden EN 13849-1
 • Undgåelse af fejl ved betjening af kranen
 • Stigning i produktiviteten ved vending af byrder

Konstant overvågning. Altid.

Variant 1: Advarselssignal ved overskridelse af den tilladte wirevinkel

Der gives signal med en akustisk og/eller optisk advarsel, så snart den maksimale udstyringsvinkel er nået. Kranføreren er her selv ansvarlig for, at der under vendeprocessen ikke sker skader på personer, transportgods eller på krananlægget.

Variant 2: Overvågning med sikkerhedsstyring

Den sikre byrdevendefunktion realiseres ved hjælp af en kombination af den intelligente sikkerhedsstyring Demag SafeControl med det berøringsfrit arbejdende 2-kanals sensorsystem til præcis måling af wirevinklen. Styringen overvåger alle bevægelser og standser ved uregelmæssigheder automatisk hejse- og kørebevægelserne. Hvis den forud definerede maksimale skråtræksvinkel, der er gemt i styringen, opnås/overskrides, er det kun de funktioner, der medfører en reducering af vinklen, der er mulige.

Ved hjælp af overvågningen af Demag SafeControl opnås der en høj sikkerhedskategori for Performance Level d (ved hejsning og sænkning af byrden) el. Performance Level c (ved kørsel) iht. EN 13849-1 (kategori 3). Kategori 3 betyder, at en enkelt fejl under signaloverførslen og -analysen registreres sikkert af styringen og aldrig kan føre til en kritisk/usikker situation.

Kranføreren er dermed optimalt sikret og kan koncentrere sig fuldt ud om sit arbejde. Sikkerhed og produktivitet kan under vending af byrder øges ved hjælp af den intelligente sikkerhedsstyring Demag SafeControl.

Assistentsystem reducerer selvstændigt pendulbevægelsen

Demag Load-sway reduction minimises swinging of the load using the electronic protection provided by SafeControl.
Lastpenduldæmpningen minimerer svingningen af byrden ved hjælp af SafeControls elektroniske sikring.

Demag-lastpenduldæmpning understøtter kranføreren under håndtering af byrder. En igangsættende pendulbevægelse af byrden kan altid optræde ved kørsel af kranen eller løbekatten. På grund af pendulering er der risiko for skader på mennesker og maskine. Desuden forlænger ventetiden frem til stop af pendulering af byrden, cyklustiderne.

På basis af den intelligente sikkerhedsstyring Demag SafeControl registreres pendulbevægelser ved hjælp af en wirevinkelmåling og med målrettede, selvstændige korrektionsbevægelser for køreakslerne. Dermed kan følsomme byrder også positioneres mere sikkert og ikke mindst hurtigere.

De monterede sensorer måler udstyringen af byrden nøjagtigt og kan ved hjælp af rettidig registrering forhindre pendulering af den allerede løftede byrde. Især uventede fejl og uregelmæssigheder kan undgås ved hjælp af kombinationen af SafeControl og wirevinkelmåling, og lasthåndteringen kan udformes sikkert. Lastpenduldæmpningen understøtter især uerfarne kranførere, reducerer dermed riskoen for kollisioner og øger sikkerheden ved krandrift.

The forces that result from long and cross travel cause the load on the hook to sway, which can become a danger to life and limb and a risk of damage to machinery.
De opståede kræfter ved kran- og løbekatkørsel skaber en pendulering af byrden i krogen, der kan være farlig for mennesker og maskiner.
Load-sway reduction minimises swinging of the load using the electronic protection provided by SafeControl.
Demag-lastpenduldæmpning påvirker ved hjælp af selvstændige korrektionsbevægelser fra kran- og løbekatkørslen byrden og minimerer dermed lastpenduleringen.
Dine fordele ved lastpenduldæmpning
 • Understøttelse under lasthåndtering ved kranens selvstændige korrektionsforanstaltninger
 • Hurtigere og mere præcis positionering af byrden
 • Forhindring af kollisioner med andre maskiner og udstyr
 • Mere sikkerhed - især for mindre øvede kranførere
 • Assistentfunktion, hvis fordele alle operatører straks mærker uden nærmere forklaring

Områdebetingede tilpasninger af kran- og løbekatkørsel

Certain areas can be electronically identified and bypassed, or the load can be adjusted by the smart Demag SafeControl system.
Kørslen langs allerede afmærkede områder giver mulighed for sikker krandrift.

En krans brug kan ikke altid planlægges på forhånd og sommetider bliver brugen ændret efter at den er monteret. Med tiden ændres kravene til produktionslinjer og dermed også kranens funktionsområde. Den intelligente sikkerhedsstyring SafeControl giver mulighed for kørsel omkring delområder, hvor kranen eller løbekatten ikke skal køre. Den såkaldte anti-kollisionsstyring blokerer dette område for kran eller løbekat og forhindrer risikoen for kollisioner og sikrer mod skader. For særlige halområder kan en lastreducering af kranen være nødvendig. Ved allerede kraftigt belastet bygningsstruktur kan disse zoner sikres elektronisk og der kan kun køres i dem med en defineret dellast.

Ved flere kraner på en kranbane eller ved flere løbekatte på en kran, kan en kran- eller løbekatdistancering beskytte mod kollisioner og skader. Sensorer måler konstant positionen og afstanden. De indsamlede data overvåges konstant af SafeControl og ved en afvigelse i forhold til de på forhånd indstillede parametre, udløser sikkerhedsstyringen straks og automatisk en sikret tilstand for anlægget.

Die Ermittlung von Teilbereichen und deren Umfahrung oder Anpassung der Last durch die intelligente Sicherheitssteuerung SafeControl.
Visse områder kan identificeres elektronisk og omgåes, eller belastningen kan justeres af det smarte SafeControl-system.
Dine fordele ved en kran-/løbekatdistancering
 • Beskyttelse mod kollision og skader
 • Konstant sensorovervågning af anlægget/anlæggene
 • Sikkerhedsrelateret frakobling af anlægget ved hjælp af Demag SafeControl
Dine fordele ved en lastreducering
 • Optimal tilpasning af din kran til arbejdsmiljøets krav
 • Beskyttede områder kan efterfølgende defineres uden ombygningsforanstaltninger
 • Beskyttelse af bygningsstrukturen ved definerede maksimalbyrder i halområder
 • Konstant sensorovervågning af anlægget/anlæggene
 • Sikkerhedsrelateret frakobling af anlægget ved hjælp af Demag SafeControl
Dine fordele ved en anti-kollisionsstyring
 • Optimal tilpasning af din kran til arbejdsmiljøets krav
 • Indretning af spærrezoner også mulig efterfølgende - uden yderligere ombygningsforanstaltninger
 • Beskyttelse mod kollision og skader
 • Konstant sensorovervågning af anlægget/anlæggene
 • Sikkerhedsrelateret frakobling af anlægget ved hjælp af Demag SafeControl

Information on your crane at a glance

Visualisation of the load weight on Demag StatusBoard.
Visualisering af byrdevægten direkte på kranen på StatusBoard

Demag SafeControl skaber sikkerhed under krandriften. Sensorerne og de intelligente grænseflader indsamler data, der afspejler kranens tilstand. Ved hjælp af Demag-radiostyringer, Demag SafeControl og Demag StatusBoard bliver disse data synlige for kranføreren og -ejeren.

StatusBoard visualiserer, hvor meget last der egentlig transporteres med kranens krog. Aktuelle statusrapporter, aktiverede assistent- og komfortfunktioner samt servicedata kan nemt og hurtigt aflæses på StatusBoard af kranføreren og andre personer i det synlige område af boardet.

Dine fordele ved StatusBoard
 • Visning af byrdevægt for enkelte kraner eller totallast
 • Visning af driftstilstande, f.eks.:
  • Valgt kran og/eller løbekat
  • Aktiverede assistent- og komfortfunktioner
  • Fejlmeddelelser
  • Anvisninger
  • Service-data