Přinášíme jistotu

Bezpečnostní kontroly

Přinášíme jistotu

V oblasti bezpečnosti neponechávejte nic náhodě.  Každá firma, která provozuje jeřáby, zdvihací zařízení, elektrické přístroje a provozní prostředky odpovídá za bezpečnost svých zaměstnanců. Pravidelné provádění inspekčních kontrol zvyšuje bezpečnost Vašich provozovaných zařízení. Musíte zajistit, aby rizika hrozící osobám nebo majetku, například v důsledku pádu břemene, byla včas rozeznána a eliminována a tím byly splněny požadavky předpisů BOZP a předcházelo se případným úrazům a nehodám.

Servis nezávislý na výrobci

Zaručíme Vám bezpečný provoz bez ohledu na to, zda se jedná o zařízení Demag nebo produkty jiných výrobců. Naši zkušení inspekční technici jsou autorizovaní odborníci k provádění všech bezpečnostních kontrol na jeřábových zařízeních.

Všechny prohlídky z jedné ruky

All inspections from a single source

Zajistíme a provedeme všechny potřebné inspekční prohlídky, při nichž využijeme naše aktuální znalosti a bohaté zkušenosti. Pomáháme Vám splnit  zákonné povinnosti provozovatele jeřábových  zařízení.

Další výhody:

 • Zvýšení bezpečnosti
 • Ochrana před případnými nároky na náhradu škody
 • Předcházení druhotným škodám a vysokým nákladům za opravy
 • Snížení zbytečných výpadků z důvodu poruchy
 • Splnění zákonných povinností
 • Kompletně zdokumentované výsledky

Bezpečnostní prohlídky jeřábů a zdvihacích zařízení

Bezpečnostní kontroly jsou primárně zaměřené na bezpečnost provozu, ale podstatnou měrou také prodlužují provozní životnost samotného zařízení. Vady lze včas rozpoznat a odstranit tak závady v dostatečném časovém předstihu.

Právní předpisy

Legal compliance

Podle norem Vám provedeme předepsané každoroční vizuální a funkční prohlídky.  Přitom zjistíme, zda se zařízení v okamžiku kontroly nachází v provozně bezpečném stavu. 

Further information

Rozsah plnění

 • Kontrola souladu vybavení zařízení s údaji v provozním deníku
 • Kontrola stavu konstrukčních dílů a zařízení na poškození, opotřebení, korozi či jiné změny
 • Kontrola využitého podílu teoretické doby životnosti kladkostroje (výpočet SWP)
 • Kontrola kompletnosti a účinnosti bezpečnostních prvků a brzd
 • Kontrola funkcí a brzdění v rozsahu nejvyšší přípustné nosnosti
 • Kontrola kompletnosti značení a štítků
 • Dokumentace výsledků kontroly.
 • Bezpečnostně technické posouzení před uvedením do provozu nebo opětovným spuštěním
 • Rozhodnutí o příští kontrole
 • Vylepení kontrolního štítku
 • Osobní závěrečný rozhovor

Bezpečnostní kontroly vázacích prostředků

Na vázací prostředky se často zapomíná, ačkoliv se stále používají.   Přitom již malá nebo dokonce neviditelná poškození mohou mít nedozírné důsledky pro bezpečnost. Proto je důležité, aby byly trvale v bezvadném stavu a ten aby byl pravidelně kontrolován.

Nic neriskujte.

Náš mobilní zkušební servis používá nejmodernější zkušební technologie, zkušenosti a know-how. Proto je samozřejmé, že budou dodrženy všechny zákonné předpisy a aplikovány pouze oficiálně schválené kontrolní postupy od zkoušky zatížení přes magnetickou zkoušku, kapilární zkoušku barevné indikace až po vizuální prohlídku a kontrolu rozměrů a funkce.

Zdokumentovaná bezpečnost

Naši zkušební technici zdokumentují Vaše vázací prostředky a metodu kontroly i výsledky. Po provedené kontrole obdržíte oficiální potvrzení ve formě kontrolního štítku a protokolu, že Vaše vázací prostředky splňují zákonné požadavky. Zjištěné nedostatky opravíme buď přímo na místě nebo ve servisním středisku Demag.

Further information

Výhody na první pohled

 • Nejmodernější technologie zkoušek, zkušenosti a know-how přímo u Vás
 • Tím je zaručena vysoká míra bezpečnosti a maximální provozuschopnost Vašich provozních prostředků
 • Zkušební stolice pro kontrolu přetížení do 20 tun
 • Zkušební rám k funkční zkoušce mechanických zdvihacích zařízení a magnetů
 • Zařízení pro provádění magnetické zkoušky ke zjištění vlasových trhlin

Posouzení rizik

Posouzení rizik je klíčem ke snížení pracovních úrazů, nemocí z povolání a zdravotních obtíží způsobených prací. A tím také k vyšší hospodárnosti a konkurenceschopnosti.Využijte proto naše zkušenosti s jeřáby a zdvihacími prostředky všeho druhu pro nezbytné posouzení rizik v oblastech práce a činností jeřábníků a vazačů.

Kompetentní posouzení

Provozovatelům jeřábů nabízíme vypracování posouzení rizik v rámci vyhodnocení pracovních podmínek podle NV 361/2007 Sb. a vyhlášky č. 432/2003 Sb. Díky našim dlouholetým zkušenostem a neustále se rozšiřující databázi jsou naši odborníci nejlépe připraveni na spolehlivé posouzení na základě katalogu rizik BG.

Právní předpisy

Evropské a národní předpisy (v ČR zejména zákon č. 262/2006 Sb., 309/2006 Sb. a NV 361/2007 Sb.) ukládají zaměstnavatelům povinnost plánování a provádění opatření BOZP na vlastní odpovědnost tak, aby jejich zaměstnanci byli chráněni před zdravotními riziky.

Posouzení rizik přitom slouží ke zjištění rizik v pracovních oblastech nebo na pracovištích a je podkladem pro opatření, která provozovatel musí učinit.S pomocí posouzení rizik by měly být příčiny odstraněny přímo u zdroje nebo musí být sníženy vhodnými technickými nebo organizačními opatřeními nebo osobním chováním zaměstnanců.

Further information

Rozsah plnění

 • Výchozí posouzení
 • Posouzení případů poruch nebo domnělých změn
 • Posuzování v pravidelných intervalech
 • Vymezení oblastí činnosti
 • Rozhovory s odpovědnými osobami a obsluhou
 • Zjištění a vyhodnocení rizik
 • Stanovení požadovaných opatření
 • Dokumentace posouzených rizik

Výpočet bezpečné doby provozu pro zdvihací zařízení

Výpočet bezpečné doby provozu poskytne přehled o rezervách v užívání  lanových a řetězových kladkostrojů.

Zjistíme velikost zatížení Vašeho zdvihacího zařízení a spotřebovanou teoretickou dobu životnosti a tak zajistíme bezpečnou dobu provozu (anglická zkratka SWP, Safe Working Period). Nezávisle na tom, kdo je výrobcem Vašich lanových a řetězových kladkostrojů, nabízíme bohaté zkušenosti.

Právní předpisy

Provozovatel motoricky poháněných lanových a řetězových kladkostrojů je povinen podle normy provést nejméně jednou ročně kontrolu. Přitom musí být stanoven také spotřebovaný podíl teoretické doby životnosti.

Zajištění bezpečnosti

U dopravně technických zařízení je bezpečná a spolehlivá přeprava břemen na prvním místě. Stárnutí a opotřebení však mohou snadno způsobit nebezpečí, která mohou být skutečně závažná, pokud nejsou řešeny včas.

Další výhody:

 • Aktuální a spolehlivé informace o zbývající délce životnosti.
 • Včasné rozpoznání nebezpečí vznikajících z důvodu únavy materiálu.
 • Efektivní plánování opatření
 • Včasné avizování potřebné generální opravy nebo doporučení k nákupu nového zařízení 

Further information

Rozsah plnění

 • Zpracování požadovaných údajů
 • Výpočet spotřebované části teoretické doby životnosti pomocí speciálního programu
 • Dokumentace výsledků
 • Poradenství ohledně nutných opatření

Bezpečnostní kontroly elektrických zařízení a provozních prostředků

Provedeme důkladnou kontrolu Vašich elektrických zařízení a provozních prostředků.  Při osobním závěrečném rozhovoru s Vámi projednáme, zda a jaká opatření jsou zapotřebí pro zajištění, případně znovuobnovení bezpečnosti v souladu s ČSN 33 2000. Tím Vás spolehlivě podpoříme při dodržování všech bezpečnostních předpisů.

Právní předpisy

Podnikatelé jsou povinni před uvedením do provozu a ve stanovených intervalech provádět kontrolu řádného stavu elektrických zařízení a provozních prostředků (podle ČSN 33 2000). Elektrická zařízení a provozní prostředky jsou v souladu s ČSN 33 2000 všechny předměty, které jako celek nebo jejich jednotlivé části slouží k používání nebo přenosu elektrické energie, rozdělování nebo zpracování informací. Dále jsou to zařízení, která svým spojením tvoří elektrické provozní prostředky. Ty jsou považovány za bezpečné, pokud při řádné obsluze a používání k určenému účelu nehrozí žádné bezprostřední nebo nepřímé nebezpečí pro člověka. "Bezpečný stav" navíc zahrnuje nezbytnou ochranu proti vnějším vlivům.

Doporučujeme dvouletý interval kontrol

Intervaly kontroly musí být přitom stanoveny tak, aby bylo možné včas zjistit případné nedostatky. Pojišťovny a Demag doporučují kontrolu jeřábových zařízení ve dvouletém intervalu. Samotná kontrola musí proběhnout za dodržení všech elektrotechnických předpisů odborným elektrotechnikem. Profesní svazy navíc vyžadují vedení provozního deníku s pevně definovanými záznamy.

Further information

Rozsah plnění

 • Zahajovací rozhovor s odpovědnou osobou
 • Vizuální kontrola vnějších vad
 • Funkční kontrola včetně všech bezpečnostních a signalizačních zařízení
 • Kontrola elektrických spojů
 • Kontrola bezpečnostních opatření
 • Kontrola izolačních odporů
 • Měření impedance trolejí
 • Vylepení kontrolního štítku
 • Písemná dokumentace výsledků
 • Osobní závěrečný rozhovor

Váš kontakt

Demag contact

Jeřáby Demag

Bienerova 1536
274 81 Slaný
Česká republika

Telefon:
+420 312 514 111
Fax:
+420 312 514 111