Z bezpieczeństwem Demag

Demag SafeControl

Bezpieczeństwo w trakcie obsługi suwnicy

Urządzenie sterujące suwnicą wraz z koncepcją obsługi bezprzewodowej tworzy połączenie między operatorem a suwnicą i umożliwia optymalną obsługę ładunku. W związku z tym musi zostać zawsze zagwarantowana całkowicie bezpieczna eksploatacja suwnicy lub systemu składającego się z kilku suwnic – bezpieczeństwo dla operatora suwnicy, jak również dla transportowanego towaru oraz otaczającej infrastruktury.

Inteligentny sterownik bezpieczeństwa Demag SafeControl umożliwia niezależną i stałą kontrolę suwnicy opartą na w dużej mierze dodatkowej koncepcji sterowania w celu samodzielnego zatrzymania systemu w przypadku wystąpienia ewentualnej nieprawidłowości. Dzięki niemu można z wyprzedzeniem rozpoznać niebezpieczne stany i zapobiegać im. Dzięki sterownikowi bezpieczeństwa operator suwnicy może w każdym momencie w pełni koncentrować się na swojej pracy. Sterowanie suwnicą za pomocą fal radiowych jest wygodne, intuicyjne, a przez to bardzo wydajne. Połączenie sterownika bezpieczeństwa i komunikacji radiowej zapewnia bezpieczny i oszczędny transport ładunków i ich precyzyjne pozycjonowanie. Odpowiada to naszym wysokim wymaganiom dotyczącym bezpiecznej obsługi suwnicy.

SafeControl_word_cloud_pl

Sterownik bezpieczeństwa SafeControl ujawnia swój pełny potencjał w złożonych rodzajach pracy i wymaganiach stawianych suwnicom. Sterownik bezpieczeństwa stanowi podstawę techniczną do wdrażania trybów pracy suwnicy tandemowej, pracy suwnicy tandemowej smart, obracania ładunków i amortyzacji wahadłowej ładunku, a także dla innych złożonych wymagań, takich jak sterowanie objazdowe suwnicy. Demag SafeControl umożliwia związane z bezpieczeństwem funkcje sterowania do performance level d według EN ISO 13849, lub SIL 2 zgodnie z EN 61508.

Zalety Demag SafeControl
 • Dodatkowe zabezpieczenie eksploatacji suwnicy dzięki ciągłemu, odrębnemu sprawdzaniu podstawowych funkcji suwnicy
 • Wysoka produktywność dzięki zoptymalizowanej obsłudze ładunku
 • Komfortowe sterowanie dla kompleksowych zastosowań
 • Podstawa techniczna dla sterowania związanego z bezpieczeństwem dla prawie wszystkich wymagań odnośnie obsługi ładunków
 • Funkcje sterowania związane z bezpieczeństwem aż do performance level d według EN ISO 13849, lub SIL 2 według EN 61508
 • Dwukanałowy hardware umożliwia odrębne wyłączanie i odpowiada kategorii 3 (CAT 3) według EN 13849-1
 • Z certyfikatem TÜV

Z pewnością warto wiedzieć

Uwarunkowania techniczne

SafeControl stanowi podstawę do szerokiej gamy zastosowań związanych z bezpieczeństwem i znajduje szerokie zastosowanie w sprzęcie suwnicowym i dźwignicowym. Dotyczy to wymagań odnośnie samego podnoszenia i opuszczania ładunków jak również złożonych i newralgicznych zadań, jak na przykład praca w tandemie i obracanie ładunków.

SafeControl jest modułowym systemem sterowania składającym się ze zdecentralizowanych podzespołów sterujących, a także różnych dodatkowych modułów komputerowych (moduł rozszerzeń we/wy, odbiornik radiowy, wyświetlacz wysokiego obciążenia i inne). Komunikacja pomiędzy tymi podzespołami sterowania odbywa się bezprzewodowo lub przewodowo przez CAN-Bus.

Oprogramowanie układowe obejmuje szeroki zakres funkcji sterowania, w tym szeroki zakres funkcji pomocniczych. Poprzez przekaźnik parametryzacyjny można aktywować funkcje sterowania. Modułowe urządzenie sterujące SafeControl pozwala na funkcje sterowania związane z bezpieczeństwem aż do performance level d według EN ISO 13849, lub SIL 2 według EN 61508. Komputer urządzenia sterującego jest wyposażony w sumie w dwa kanały, dzięki czemu można wykonywać funkcje sterowania w kategorii 3. Posiada ono certyfikat TÜV.

Performance level - Bezpieczeństwo można określić

Performance level zdefiniowano w normie EN 13849 jako „poziom dyskretny określający zdolność elementów urządzenia sterującego związanych z bezpieczeństwem do wykonywania funkcji bezpieczeństwa w przewidywalnych warunkach”.

Performance level może zatem stanowić miarę pomiaru niezawodności funkcji bezpieczeństwa. Performance level dzieli się przy tym na pięć stopni, od stopnia a (niewielki performance level) aż po stopień e (najwyższy performance level).
Im wyższy performance level, tym pewniejsza i bardziej niezawodna uwzględniana funkcja. Przed zastosowaniem części należy sprawdzić, czy można ją wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem i oszacowanym ryzykiem. Obowiązuje zasada, że perfomance level części zawsze musi być tak wysoki jak wartość ryzyka w uwzględnianym miejscu.

Ocena ryzyka przeprowadzana jest zgodnie z normą EN 13849 i ocenia możliwy rozmiar szkód, częstotliwość i długość przebywania oraz możliwość uniknięcia zagrożenia procesu. 

safecontrol_flussdiagramm_EN
Przykładowy rysunek schematu podejmowania decyzji w celu określenia performance level zgodnie z oceną ryzyka dla sterowania tandemowego.

Doskonała współpraca wszystkich komponentów

Demag smart-tandem enables the possibility to transport heavy or bulky loads with two cranes and up to four hoists.
Wraz ze Smart Tandem można transportować towary wielkogabarytowe lub ciężkie za pomocą dwóch zsynchronizowanych suwnic.

Praca w tandemie umożliwia operacje podnoszenia i transportu, których nie można wykonać za pomocą pojedynczych suwnic lub wciągników: Podnoszenie długich i wielkogabarytowych ładunków, a także podnoszenie ładunków, których waga jest większa niż maksymalny udźwig pojedynczej suwnicy. Doskonałe współdziałanie jazdy suwnicy, jazdy wózka, sterownika bezpieczeństwa i sterownika radiowego ułatwia operatorowi suwnicy pełne skoncentrowanie się na obsłudze ładunku.

Praca w tandemie Smart dwóch suwnic lub wciągników jest jedną z najbardziej złożonych rodzajów pracy dla suwnic. Decydujące znaczenie ma doskonała współpraca wszystkich komponentów. Przy dwóch suwnicach i maksymalnie czterech poruszających się jednocześnie wózkach wymagana jest wydajna i bezpieczna koncepcja sterowania.

Koncepcja sterowania Demag dla suwnic ze Smart Tandem umożliwia płynną i precyzyjną obsługę ładunków - szczególnie w przypadku złożonych zastosowań suwnic. Poprzez ustawienie różnych wysokości haków na obu wózkach, wielkogabarytowy ładunek można szybko, bezpiecznie i wygodnie obrócić i jednocześnie przetransportować w żądane położenie.

Dzięki intuicyjnym i ergonomicznym właściwościom sterownik radiowy Demag serii DRC ułatwia operatorowi obsługę ładunku. Elementy obsługi zostały w taki sposób rozmieszczone, aby operator suwnicy ciągle wpatrywał się w proces obsługi ładunku. Włączanie lub wyłączanie układów pomocniczych przełącznikiem lub elementami obsługi jest bardzo łatwe. Do tego dochodzi łatwiejsza kontrola układów pomocniczych SafeControl poprzez zintegrowany w urządzeniu sterującym wyświetlacz LC.

Koncepcja sterowania firmy Demag umożliwia operatorowi suwnicy szybkie i łatwe wybieranie pomiędzy rodzajami pracy pojedynczej i pracy w tandemie Smart. Przełączanie pomiędzy tymi rodzajami pracy odbywa się w taki sposób, aby można było rozpoznać i uniknąć sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi i otaczającej infrastruktury.

Tandembetrieb
Praca w tandemie wymaga synchronicznego sterowania dwoma wciągnikami.
Korzyści płynące z tytułu pracy smart w tandemie
 • Bezpieczny transport ciężkich i wielkogabarytowych ładunków
 • Bezpieczne przełączanie pomiędzy rodzajami pracy
 • Wydajna obsługa ładunków
 • Precyzyjne sterowanie dzięki koncepcji sterowania tandemowego Demag
 • Przyjazne dla operatora sterowniki radiowe

Rodzaje pracy

Praca w tandemie

Praca dwóch suwnic przy użyciu wspólnego urządzenia sterującego

Podczas pracy w tandemie mogą być używane w trybie pracy pojedynczej niezależnie dwie suwnice. Możliwe jest również użycie pojedynczych wciągników, co zapewnia operatorowi suwnicy elastyczność, którą musi mieć zapewnioną w trakcie całej codziennej pracy. Zmiana pomiędzy rodzajami pracy odbywa się szybko i łatwo poprzez przełącznik znajdujący się na sterowniku radiowym.

Aby przełączać z pracy indywidualnej na pracę w tandemie, jedno z dwóch urządzeń sterujących suwnicą musi zostać wylogowane i nie będzie wówczas działać. Pozostałe urządzenie sterujące steruje obydwiema suwnicami ze wszystkimi wózkami. W pracy w tandemie możliwe jest wspólne lub niezależne sterowanie obiema suwnicami za pomocą sterownika radiowego. W trybie pracy pojedynczej jest sterowana jedynie jedna suwnica (przełącznik suwnicy: A lub B), w pracy w tandemie obie suwnice są sterowane równolegle (przełącznik suwnicy: A+B).

Smart-tandem control
W sumie jednym sterownikiem radiowym można obsługiwać dwie suwnice i maksymalnie aż czterema wciągnikami.

Eksploatacja pojedyncza

Każda suwnica lub wciągnik są sterowane za pomocą osobnego urządzenia sterującego.

W eksploatacji pojedynczej każda suwnica lub wciągnik jest sterowana za pomocą własnego sterownika radiowego, pod warunkiem, że nie ma specjalnych funkcji związanych z bezpieczeństwem prowadzących do wzajemnych zakłóceń między suwnicami.

Individual operation
Każde urządzenie sterujące steruje osobno każdą suwnicą lub każdym wciągnikiem.

Praca w tandemie Smart

Dwie suwnice z maksymalnie czterema wózkami

W pracy w tandemie Smart do transportowania wielkogabarytowych i ciężkich ładunków są wykorzystywane dwie suwnice z maksymalnie czterema wózkami.

Smart-tandem 2x4
Dwie suwnice i cztery wózki i są zsynchronizowane, natomiast operator suwnicy może transportować ładunki o dużej objętości za pomocą jednego urządzenia sterującego.

Bezpieczne przekraczanie granic

Demag load turning process allows a load weighing up to 50 tons to be turned by up to 180°.
Obracanie ładunku o maksymalnie 180° przy ciężarze do 50 t.

Proces obracania ładunków wymaga doskonałego współdziałania jazdy suwnicy i wózka, a także podnoszenia/opuszczania. Podczas tego newralgicznego procesu operator suwnicy jest w stanie obrócić ładunek o masie do 50 ton nawet o 180°. Podstawą podczas obracania ładunku na suwnicy jest płynne współdziałanie wszystkich komponentów i stałe zabezpieczanie procesu.

Podczas obracania ładunku należy uwzględnić ciężar maksymalny poszczególnych wciągników linowych, ładunek wspólny wciągników linowych jak również występujący kąt linowy. Dlatego podczas procesu obracania są korygowane zarówno poprzeczny ciąg jak i proces podnoszenia lub opuszczania jednego lub obu wciągników.

Inteligentny sterownik bezpieczeństwa SafeControl uwzględnia w celu korekty przesunięcie ciężaru ładunku między dwoma wciągnikami jak również ciąg poprzeczny. Wraz z modułowym wciągnikiem linowym Demag DMR (Demag Modular Rope Hoist) możliwe jest osiągnięcie kąta liny nawet do 15° - w indywidualnych przypadkach nawet więcej. Ponadto należy uniknąć niekontrolowanego zjeżdżania jednego z wózków. Do bezpiecznego sterowania i monitorowania procesu obracania ładunku SafeControl wykorzystuje swoje możliwości monitorowania większej liczby nakładających się i jednocześnie i skoordynowanych ruchów. Na przykład do monitorowania procesu obracania są włączone czujniki kąta liny. W ten sposób dzięki funkcji obracania ładunku można uniknąć ciągu poprzecznego wciągników.

SafeControl Demag zapewnia każdorazowo odrębny proces obracania ładunku. Urządzenie sterujące monitoruje pod kątem bezpieczeństwa wszystkie przebiegi ruchu oraz zatrzymuje lub ostrzega w przypadku nieprawidłowości zapobiegając w ten sposób niebezpiecznym sytuacjom w trakcie eksploatacji. Po osiągnięciu lub przekroczeniu maksymalnego określonego kąta liny zapisanego w pamięci urządzenia sterującego są możliwe takie funkcje, które prowadzą co ograniczenia kąta liny. Dzięki SafeControl można uniknąć błędów operatora suwnicy podczas obracania ładunku.

Wenden von Lasten
Zalety obracania ładunku
 • Obracanie ładunków o ciężarze maks. do 50 t.
 • Obracanie ładunków o kąt maksymalny 180 stopni
 • Bezpieczne monitorowanie procesu obracania dzięki czujnikom kąta liny
 • Bezpieczne wyłączanie podnoszenia i jazdy podczas przekraczania maksymalnie dopuszczalnego kąta liny
 • Spełnianie wymagań odnośnie bezpiecznego sterowania zgodnie z normą EN 13849-1
 • Uniknięcie błędów podczas obsługi suwnicy
 • Wzrost produktywności podczas obracania ładunków

Nieustanna kontrola. Zawsze.

Wariant 1: Sygnał ostrzegawczy przy przekraczaniu dopuszczalnego kąta liny

Ostrzeżenie akustyczne i/lub optyczne sygnalizuje moment, gdy zostanie osiągnięty maksymalny kąt wychylenia. Operator suwnicy jest w takim przypadku odpowiedzialny, aby podczas procesu odwracania nie została wyrządzona krzywda osobom, aby nie zostały uszkodzone przenoszone towary lub suwnica.

Wariant 2: Monitorowanie przez sterownik bezpieczeństwa

Funkcja bezpiecznego obracania ładunku jest realizowana poprzez połączenie inteligentnego sterownika bezpieczeństwa Demag SafeControl z dwukanałowym, bezkontaktowym systemem czujników służącym precyzyjnego pomiaru kąta liny. Urządzenie sterujące monitoruje wszystkie przebiegi ruchu i jazdy, a w przypadku nieprawidłowości automatycznie zatrzymuje ruchy podnoszenia. W przypadku osiągnięcia lub przekroczenia zdefiniowanego wcześniej maksymalnego ciągu poprzecznego zapisanego w urządzeniu sterującym, możliwe są tylko te funkcje, które prowadzą do zmniejszenia tego kąta.

Dzięki monitorowaniu Demag SafeControl, uzyskuje się wysoki performance level na poziomie d (podczas podnoszenia i opuszczania ładunku) lub performance level c (podczas jazdy) zgodnie z EN 13849-1 (kategoria 3). Kategoria 3 oznacza, że pojedynczy błąd w przenoszeniu i ocenie sygnału jest niezawodnie wykrywany przez urządzenie sterujące i nigdy doprowadzi do sytuacji krytycznej lub niebezpiecznej.

Operator suwnicy jest tym samym optymalnie chroniony i może w pełni skoncentrować się na swojej pracy. Bezpieczeństwo i produktywność podczas obracania ładunków można zwiększyć dzięki inteligentnemu sterownikowi bezpieczeństwa Demag SafeControl.

Układ pomocniczy samodzielnie ogranicza ruchy wahadłowe

Demag Load-sway reduction minimises swinging of the load using the electronic protection provided by SafeControl.
Amortyzacja wahadłowa ładunku minimalizuje wahanie się ładunku przy użyciu elektronicznego zabezpieczenia SafeControl.

Amortyzacja wahadłowa ładunku Demag pomaga operatorowi suwnicy w obsłudze ładunków. Początkowy ruch wahadłowy ładunku może wystąpić w dowolnym momencie podczas przesuwania suwnicy lub wózka. W wyniku wahania ładunku istnieje niebezpieczeństwo powstania szkody dla człowieka i maszyny. Ponadto czas oczekiwania na ustabilizowanie się ładunku wydłuża cykle robocze.

Na bazie inteligentnego sterownika zabezpieczającego Demag SafeControl dzięki pomiarowi kąta liny są rejestrowane ruchy wahadłowe i zostają następnie wyrównane dzięki celowym, samoistnym ruchom korekcyjnym osi jazdy. Dzięki temu można szybciej a przede wszystkim bezpieczniej pozycjonować również delikatne ładunki.

Wbudowane czujniki dokonują pomiaru dokładnego wychylenia ładunku i można zapobiec kołysaniu się już podniesionego ładunku, wykrywając je w odpowiednim czasie. W wyniku połączenia SafeControl i pomiaru kąta liny można uniknąć powstania przede wszystkim nieoczekiwanych usterek i nieprawidłowości oraz bezpieczniej obsługiwać ładunek. Amortyzacja wahadłowa ładunku wspiera w szczególności niedoświadczonych operatorów ładunków zmniejszając w ten sposób niebezpieczeństwo kolizji i zwiększa bezpieczeństwo podczas eksploatacji suwnicy.

The forces that result from long and cross travel cause the load on the hook to sway, which can become a danger to life and limb and a risk of damage to machinery.
Siły powstające podczas jazdy suwnicy i wózka powodują wahanie ładunku na haku, co może być niebezpieczne dla człowieka i maszyny.
Load-sway reduction minimises swinging of the load using the electronic protection provided by SafeControl.
Amortyzacja wahadłowa ładunku Demag działa poprzez samoistne oddziaływanie ruchów korekcyjnych jazdy suwnicy i wózka na ładunek zmniejszając w ten sposób wahanie ładunku.

 

Zalety amortyzacji wahadłowej ładunku
 • Pomoc w trakcie obsługi ładunku poprzez niezależne środki naprawcze suwnicy
 • Szybsze i bardziej precyzyjne pozycjonowanie ładunku
 • Uniknięcie kolizji z innymi maszynami i urządzeniami
 • Większe bezpieczeństwo – w szczególności również w stosunku do mniej doświadczonych operatorów suwnicy
 • Funkcja pomocnicza, której zalety każdy operator odczuje natychmiastowo bez dodatkowych wyjaśnień

Zależne od obszaru dostosowania do jazdy suwnicy i wózka

Certain areas can be electronically identified and bypassed, or the load can be adjusted by the smart Demag SafeControl system.
Objeżdżanie zaznaczonych obszarów umożliwia bezpieczną obsługę suwnicy.

Zastosowań suwnicy nie zawsze można zaplanować z wyprzedzeniem lub ich zastosowania są określane w momencie montażu. Wraz z upływem czasu zmieniają się wymagania dotyczące linii produkcyjnych a tym samym także zakresu działania suwnicy. Inteligentny sterownik bezpieczeństwa SafeControl umożliwia objeżdżanie częściowych obszarów, w których suwnica lub wózek nie powinny się poruszać. Tak zwane sterowanie objazdowe blokuje ten obszar dla suwnicy lub wózka i zapobiega w ten sposób powstaniu ryzyka kolizji oraz chroni przed uszkodzeniem.

Dla określonych obszarów hal redukcja udźwigu suwnicy jest koniecznością. Jeśli konstrukcja budynku jest już mocno zużyta, strefy te można zabezpieczyć elektronicznie dla pracy przy pełnym obciążeniu i można jeździć tylko przy określonym obciążeniu częściowym.

Jeśli na jednym torze suwnicy znajduje się kilka suwnic lub jeśli na jednej suwnicy znajduje się kilka wózków, odstępy między suwnicami lub wózkami mogą chronić przed kolizjami i uszkodzeniami. Czujniki nieustannie monitorują pozycję i odległość. Uzyskane dane są każdorazowo kontrolowane przez SafeControl a w przypadku odchylenia od ustawionych parametrów, sterownik bezpieczeństwa natychmiast i samoistnie doprowadzi urządzenie do bezpiecznego stanu.

Die Ermittlung von Teilbereichen und deren Umfahrung oder Anpassung der Last durch die intelligente Sicherheitssteuerung SafeControl.
Elektroniczna określanie obszarów częściowych i ich objeżdżanie lub dopasowanie obciążenia za pomocą inteligentnego sterownika bezpieczeństwa SafeControl.
Zalety zachowywania odległości suwnicy / wózków
 • Ochrona przed kolizjami i uszkodzeniami
 • Ciągły monitoring urządzenia (urządzeń) przez czujniki
 • Wyłącznik bezpieczeństwa urządzenia poprzez Demag SafeControl
Zalety redukcji udźwigu
 • Optymalne dopasowanie swojej suwnicy do wymagań w środowisku pracy
 • Możliwość późniejszego urządzenia tych obszarów chronionych bez żadnych modyfikacji
 • Ochrona konstrukcji budynku w wyniku określenia ładunków maksymalnych w obrębie hal
 • Ciągły monitoring urządzenia (urządzeń) przez czujniki
 • Wyłącznik bezpieczeństwa urządzenia poprzez Demag SafeControl
Zalety urządzenia objazdowego
 • Optymalne dopasowanie swojej suwnicy do wymagań w środowisku pracy
 • Możliwość późniejszego urządzenia stref zablokowanych - bez dalszych modyfikacji
 • Ochrona przed kolizjami i uszkodzeniami
 • Ciągły monitoring urządzenia (urządzeń) przez czujniki
 • Wyłącznik bezpieczeństwa urządzenia poprzez Demag SafeControl

Informacje o suwnicy pod stałą kontrolą

Visualisation of the load weight on Demag StatusBoard.
Funkcja wyświetlania ciężaru ładunku na StatusBoard bezpośrednio na suwnicy.

Demag SafeControl sprawia, że eksploatacja suwnicy jest bezpieczna. Czujniki oraz inteligentne interfejsy gromadzą dane odzwierciedlające stan suwnicy. Dzięki sterownikom radiowym Demag, Demag SafeControl oraz Demag StatusBoard dane te stają się widoczne dla operatora i użytkownika suwnicy.

StatusBoard pokazuje jaki ładunek jest w rzeczywistości transportowany na haku. Aktualne raporty o stanie, aktywowane funkcje pomocnicze i komfortu a także dane serwisowe można szybko i łatwo odczytać z tablicy StatusBoard operatora suwnicy i innych osób znajdujących się w polu widzenia tablicy.

Zalety StatusBoard
 • Wyświetlanie ciężaru ładunku poszczególnych suwnic lub obciążeń sumarycznych
 • Wyświetlanie stanów roboczych, na przykład:
  • Wybrana suwnica i/lub wózek
  • Aktywacja funkcji pomocniczej i komfortu
  • Komunikaty błędów
  • Wskazówki
  • Dane dotyczące serwisu