Demag Servis

Inspekční prohlídky a pravidelná údržba

Overview

Zařízení by měla fungovat bezporuchově a bezpečně. 

S naším programem inspekčních prohlídek a údržby Vám poradíme,  jak docílit bezpečného a bezporuchového chodu Vašich jeřábových zařízení. Zaměřujeme se na dosažení vysoké disponibitiy zařízení  s ohledem na vysokou míru bezpečnosti obsluhy a provozovatele, kontroly provádíme pravidelně, spolehlivě a odborně. Pracují pro Vás výhradně kvalifikovaní a zkušení servisní pracovníci, kteří mají zkušenosti i s ostatními zařízeními. Inspekční prohlídky a údržbu nabízíme pro jeřáby, zdvihací zařízení, vázací prostředky a komponenty značky Demag i ostatních  výrobců jeřábové techniky.

Údržbu a inspekční prohlídky provádíme na základě servisních  výkonů, které odráží zákonné předpisy dané země a požadavky specifikované výrobcem.

Prevence poruch

Prevent malfunctions

Vlivem používání jeřábových zařízení dochází k běžnému opotřebení dílů, které za určitých okolností mohou způsobit poruchu. Budeme za Vás sledovat  inspekční prohlídky Vašeho zařízení a tím předejdeme potenciálním nebo blížícím se závadám, protože umožníme včasné rozpoznání a odstranění závady.

Údržba v předem plánovaných termínech

Kromě inspekčních prohlídek musí být zařízení pravidelně a v předepsaných intervalech odborně udržováno a kontrolováno, vše podle harmonogramu údržby.  Pravidelné prohlídky zvládneme taky. Opotřebitelné díly včas vyměníme, odstraníme nečistoty, doplníme oleje a maziva, aby všechno běželo jako na drátku. Samozřejmě používáme výhradně originální náhradní díly.

Rychlé servisní zásahy

Díky naší celoplošné síti zkušených servisních týmů můžeme být všude rychle na místě, jak při pravidelných termínech, tak i v nouzových případech.

Včasné plánování servisních prohlídek

V rámci uzavřené servisní smlouvy Vám pomůžeme dodržovat předepsané lhůty.  Před plánovanou kontrolou Vám sami zavoláme a sjednáme termín plánované návštěvy.

Servisní smlouvy

Servisní smlouva Vám zaručí optimální péči Vašeho zařízení během celého životního cyklu  - zaměřeno na optimální bezpečnost a provozuschopnost. Jeřáby, zdvihací zařízení a vázací prostředky všeho druhu plní každý den rozmanité úkoly v jednotlivých oborech. Pokud dojde k výpadku zařízení, přeruší se řetězec materiálového toku, nejsou dodrženy manipulační cykly, naruší se nebo zastaví výrobní procesy. Důsledem mohou být zvýšené náklady.  Naší servisní prací se snažíme eliminovat neplánované situace.

Servisní balíčky šité na míru

Tailored service packages

Pomocí servisní smlouvy Demag můžeme snadno a trvale vyřešit Vaše individuální potřeby ohledně údržby zařízení.  Náš servisní odborník s Vámi společně probere požadavky na servis Vašeho dopravně-technického zařízení, bez ohledu na to, zda se jedná o zařízení společnosti Demag nebo jiného výrobce.

Náš pracovník Vás nezávazně seznámí s nabídkou inspekcí a doporučí optimální servisní péči. 

Atraktivní cenové balíčky

Uzavřením servisní smlouvy získáte kvalitu Demag servisu za zvýhodněnou cenu, což představuje v porovnání s náklady na neplánované servisní zásahy, značnou finanční úsporu na údržbu a servis.

Další výhody:

 • Zabezpečení optimální bezpečnosti a provozuschopnosti zařízení
 • Zachování hodnoty Vašeho zařízení
 • Snadno plánovatelný rozpočet podle sjednané délky trvání smlouvy
 • Cenové zvýhodnění oproti jednotlivým objednávkám servisních zásahů
 • Administrativní úspora při obchodní realizaci

Měření jeřábových drah a geometrie jeřábů

Eliminace provozních výpadků, předcházení nákladným opravám a haváriím a rozpoznání poškození budovy již v prvopočátku. Námi prováděné pravidelné přeměřování Vašich jeřábových drah Vám skýtá ty nejlepší předpoklady a umožňuje maximální bezpečnost produktů.Profitujte ze spolehlivosti a přesnosti našich měření na nejvyšší úrovni prováděných našimi zkušenými inženýry.

Bezpečnost celého zařízení

Překročení dohodnutých mezí tolerance pro jeřábové dráhy ovlivňuje chování pojezdů a tím i optimální provozuschopnost celého zařízení, jejíž následky se projevují příliš rychlým opotřebením pojezdových kol, náhlými a trhavými změnami rychlosti pojezdu a nečekaným rozhoupáním břemene. Pouze perfektně vyrovnaná jeřábová dráha a geometrie jeřábu zajišťují optimální pojezdové vlastnosti.A tím také bezpečnost celého zařízení.

Rychle, přesně a spolehlivě

Demag Laser measuring system LMS

Námi používané metody měření jsou rychlé, spolehlivé, nezávislé na produktu a bezpečné. Zejména vysoce přesné měření laserem s celosvětově patentovaným laserovým měřicím systémem (LMS).Na základě optického posouzení, zjištění stávajícího stavu a výsledků měření určíme případnou potřebu na provedení opravy a navrhneme hospodárná opatření k odstranění zjištěných vad.

Further information

Měření jeřábových drah

Pomocí celosvětově patentovaného laserového měřicího systému (LMS) provádíme automatické trojrozměrné měření jeřábových drah s vícenásobným opakováním měřeného bodu a přesností menší než 0,5 mm. Tato vysoká spolehlivost měření je podporována inteligentními senzory. To platí pro všechny typy kolejí včetně opotřebených profilů.Po ukončení měření se provede vizualizované znázornění výsledků měření v reálném čase.

Další výhody:

  • Bodově přesné měření a korektury pro vysoké nároky na kvalitu měření (například u automatického nebo vícesměnného provozu)
  • Minimalizace opotřebení
  • Snížení nákladů na údržbu
  • Zvýšení provozuschopnosti zařízení

  Měření geometrie jeřábů

  Geometry surveys for crane & crab

  Měření se provádí pomocí přesného tachymetru nebo teodolitu a přesných reflektorů a měřicího vernieru. Jeřáb se nadzvedne pomocí hydraulické zdvihací techniky a připraví se pro měření tak, aby byl bez pnutí. Tak se provádí přesná měření všech pojezdových kol vůči sobě otáčením do několika poloh přímo v osách kol nebo na ploše kola.Měření je extrémně přesné a splňuje všechny platné normy a předpisy.

  Další výhody:

  • Záruka provozu téměř bez opotřebení (koleje, pojezdová kola)
  • Optimalizace vlastností pojezdu jeřábu s ohledem na přesné polohování, jemného najíždění a brzdění a zabránění zbytečnému houpání.
  • Optimalizace celého procesního průběhu

  Speciální měření

  Na základě našich velkých zkušeností jsme schopni provádět celou řadu speciálních měření.Naši inženýři Vám rádi poskytnou poradenství k jednotlivým tématům.

  Možný rozsah plnění:

  • Vyrovnání pojezdových kol a vodicích kladek
  • Měření a posouzení podlahových a vodicích kolejí (i u zařízení pro obsluhu regálů)
  • Měření drah podvěsných jeřábů
  • Zjištění volných rozměrů v rámci přípravy objednávky a montáže nového jeřábu
  • Měření rovinnosti magnetických pólů
  • Dynamický průhyb nosníku jeřábu, opěr a nosníků jeřábové dráhy při zatížení
  • Kontrola vertikální odchylky nosníků haly
  • Měření rovinnosti otočných věnců

  IDAPSY - Inspekční-Diagnostický-APlikační-SYstém

  IDAPSY.   Rozsáhlé možnosti správy, diagnostiky a optimalizace zařízení v jednom systému.  Pomocí IDAPSY můžete zjišťovat a analyzovat chybová hlášení a provozní údaje, jako např.  zbývající životnost (úhrnné zatížení), spínání stykačů nebo chybové statistiky. Současně zajišťuje IDAPSY správu dat pomocí software a hardware. Nový a ucelený servisní nástroj, který jsme vyvinuli speciálně pro lanový kladkostroj DR a řetězový kladkostroj DC.

  Zaměřeno na trvalý ekonomický provoz

  Záznamy dat pomocí IDAPSY Vám umožňují jak okamžitou, tak i pozdější  analýzu s možností optimalizace.

  Například  pomocí evidence a vyhodnocení provozních údajů lze naplánovát zásah servisu tak, aby byl v každém okamžiku zaručen optimální stav daného zařízení. Stejně tak mohou být během údržby nebo opravy zobrazena chybová hlášení a statistiky.

  Všechny údaje uložené v software lze přenášet přes internet na centrální server a z něj data později opět stáhnout. Systém IDAPSY umožňuje předvídavý a plánovatelný servis a pomáhá zabránit vzniku neplánovaných provozních odstávek. Vytváří tak základ pro dlouholeté spolehlivé a hospodárné využívání zařízení.

  Flexibilita zařízení

  Pomocí programu IDAPSY lze na místě měnit parametry lanového kladkostroje DR, např. při doplnění koncového spínače, který bude optimalizovat měřicí zařízení břemene nebo při změně na synchronní provoz nebo provoz s frekvenčním měničem.

  Zaměřeno na jistotu

  Pomocí IDAPSY je kdykoliv k dispozici přístup k historickým údajům (provozní údaje, předcházející servisní výkony).  Kromě ukládání všech dat na použitém PC (notebooku) umožňují funkce pro export a import dat ukládání dat a datových záznamů s parametry na centrálním serveru. Tímto způsobem zaručujeme trvalé ukládání a zabezpečení vašich provozních dat.

  Další výhody:

  • Transparence zařízení
  • Flexibilita zařízení
  • Hospodárnost
  • Provozuschopnost
  • Možnosti analýzy

  Rozsah plnění

  • Program IDAPSY
  • Rozhraní CPC USB CAN (komunikační modul)
  • Pravidelné aktualizace programu
  • Dostupnost serveru IDAPSY 24 hodin denně
  • Přístup k podpoře na našich webových stránkách
  • Další nástroje pro analýzu a diagnostiku

  Váš kontakt

  Demag contact

  Jeřáby Demag

  Bienerova 1536
  274 81 Slaný
  Česká republika

  Telefon:
  +420 312 514 111
  Fax:
  +420 312 514 111

  Demag Laser measuring system LMS

  Safety all along the line